Çarşamba, Ocak 27, 2021
- Tanıtım -

KONU:

Okuma Metinleri

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Beyt-i Berceste – Kış Mevsimi (Ocak 2021)

Arz ve semâ, güzellik müsâbakasına girmek için lâzım gelen ziynetlerini takınıp hazırlandıkları zaman, arz, kış mevsiminde, kardan ma‘mûl beyaz elbiselerini giyer, oturur. Bahar mevsimi gelince, o beyaz elbiseyi...

Defi Mefâsid Celb-İ Menâfiden Evlâdır

Defi Mefâsid Celb-İ Menâfiden Evlâdır Kötü ve zararlı şeylerin giderilmesi, faydalı şeylerin elde edilmesinden daha önemlidir. Bir konuda fayda ile zarar çatıştığı takdirde öncelikle zararın...

Güzel Ahlak

Güzel Ahlak Bil ki, Allah Teala, insanın suretini, yani maddî yapısını kendisi mükemmel yaratmış, onun manevî yapısını, yani ahlakını mükemmelleştirmeyi ise onun cehd ve çabasına...

Beyt-i Berceste – İktisad (Aralık 2020)

İktisâd hem bir şükr-ü ma‘nevî, hem ni‘metlerde rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat‘î bir sûrette sebeb-i bereket, hem bedene perhîz gibi bir medâr-ı sıhhat, hem ma‘nevî...

Sağlık Ağızda Başlar

صاغلق آغزدە باشلار Sindirim, ağızda tükürük bezlerinin salgıladığı fermentler ile başlar. Organik asitler, aromatik maddeler ve tuzlar çiğneme sırasında fermentlerle karışır ve bir kısmı ağızdaki...

Biz Bu Hale Nasıl Geldik?

بز بو حالە ناصل كلدك؟ Beslenme alışkanlıklarımızın değiştiğini hep konuşuyoruz. Lakin beslenme alışkınlıklarının nasıl değiştirildiğini, ne yöntemler kullanıldığını hiç konuşmuyoruz. Belki de farkına varmıyoruz. Reklamlarda...

Hastalara Manevi İlaçlar

Altıncı Deva: Ey dünya zevkini düşünüp, hastalıktan ızdırab çeken kardeşim! Bu dünya, eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasa idi ve firak ve zevalin rüzgârları esmese idi...

Adalet ve Zulüm

İsm-i Adl’in cilve-i a‘zamından olan kâinâttaki adâlet-i tâmme, umum eşyânın muvâzenelerini idare ediyor ve beşere de adâleti emrediyor. Sûre-i Rahmân’da;  “Göğe gelince, onu yükseltti...

Osmanlı Tarihinde İlk Defa Olmuş Şeyler

Altı yüzyıldan fazla süren o uzun tarihin her devrinde böyle şeylere rastlanılır. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir: 1- Osman Gazi’nin ilk Beylik merkezi söğüt kasabasıdır. Ondan...

Beyt-i Berceste: Mevlid-i Nebi

Mevlid-i Nebevî ile Mi‘râciye’nin okun­ması, gayet nâfi‘ ve güzel âdettir. Ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı ictimâiye-i İslâmiyenin gayet latîf ve parlak ve tatlı bir medâr-ı sohbetidir. Belki...

Osmanlı Devletinin Üstünlük Sebepleri

عثمانلي دولتنڭ أوستونلك سببلري Halil İnalcık İstanbul Fatihi 2. Mehmedden başlayarak Osmanlı sultanları, İslam dünyasında gelmiş geçmiş en büyük İslam devleti oldukları bilincine varmışlardır. II. Bayezid,...

Bosnalı Cezzar Ahmed Paşa Ve Napolyon Bonapart

بوسنه لي جزّار احمد پاشا و ناپوليون بوناپارت Boşnak Cezzar Ahmet Paşa’nın, Akka Kalesi’ni kuşatan Fransızların ünlü komutanı Napolyon Bonapart’a karşı kullandığı tarihe geçen sözü: “Osmanlı...

Fasl-ı Hazan – Beyt-i Berceste (Eylül 2020)

فصل خزان "Güz mevsiminde, yaz, bahar âleminin güzel mahlûkatının tahrîbâtı i‘dâm değil, belki vazîfelerinin tamamıyla terhîsâtıdır. Hem yeni baharda gelecek mahlûkata yer boşaltmak için tefrîgattır. Tâ...

Hocanın Vazifesi

Hocanın Vazifesi, İstanbul 1299, s. 4-15 Hocalık vazifesini deruhte etmiş (üzerine almış) olan zat, menafi-i mahsusa ve zatiyesinden (kendine özel menfaatlerden) ziyade talim ve terbiyesine...

Akdeniz Hakimiyeti

Şarl Veley, Mütercim: Yusuf Ziya, Akdeniz Meselesi, Dersaadet 1329 kitabı, mütercim notundan. Görülüyor ki Avrupa Akdeniz’de te’min-i hakimiyet (hakimiyet kurma) vesilesiyle Asya-yı Osmanînin dahi taksimine...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Bir gün Konfüçyüs'e sordular: "Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız yapacağınız ilk iş ne olurdu?" Büyük filozof, şöyle cevap verdi: "Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe...

Ermeni Sorunu Ve Türkiye

Ermeni Sorunu Ve Türkiye Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı karalama kampanyalarıyla ortaya konmak istenen “sözde Ermeni soy kırımı” gibi...

Eşitliğin Temeli: İslam

Eşitliğin Temeli: İslam Osman Gazi’nin ilk fetihleriyle başlayıp, devlet büyüyüp imparatorluk hâline geldikçe, zamanın ihtiyaçlarına göre yeni kanunnamelerle düzenlenen Osmanlı Toprak Rejimi, bir hukukî yapıya...

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Ayasofya

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Ayasofya Hazreti- Adem’in gökten yere inişinden 5 bin 52 sene sonra kenti yönetmeye başlayan Madyan oğlu Yanko’nun torunlarından Kral Vizendon, İstanbul’u yedinci...

Beyt-i Berceste – Hac ve Kurban (Ağustos 2020)

Hacc-ı şerîf, bil’asâle herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Nasıl ki bir nefer bir yevm-i mahsûsta ferîk dâiresinde bir ferîk gibi padişahın bayramına...