Çarşamba, Ocak 27, 2021
- Tanıtım -

KONU:

Kitâbe Okumaları

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Kitabe Okumaları (Ocak 2021)

Emîne Şerîfe Hanım’ın Mezar Taşı ديوان محاسبات قلمي خلفاسندنDîvân-ı muhâsebât kalemi hulefâsındanنوري بكڭ زوجه سي و اوچ چوجق والده سيNûri Bey’in zevcesi ve üç çocuk...

Kitabe Okumaları (Aralık 2020)

Bu sayımızda Kâmile Emine Hanım’ın Kabri ve Ali Rıza Beyin Kabri 'ni inceliyoruz. Kâmile Emine Hanım’ın Kabri Ricâl-i Devlet-i Aliyyeden sâbıkan Tophâne-i Âmire Nâzırı müteveffâ Tayfur Efendinin kerîmesi Merhûm...

Kitabe Okumaları (Kasım 2020)

Halil İnalcık Kabir Taşı Hüve’l-BâkîKutb-ı aktâb-ı müverrîhîn idiCümle âsârı buna muhkem delîlRıhletiyle artık öksüzdür ilimBöyle emretti bunu nazm-ı celîlŞimdi mutlak Fatih’in bağrındadırFethi ondan dinliyorken biz...

Kitabe Okumaları (Ekim 2020)

Bir Mezar Taşı Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî Edip terk masivayı Bugün azm-i bekâ etti Ecel câmın edip hem-nûş Makamın dâr-ı cinan etti Bu dünyanın bekası yok Bilirken âkıbet fânî Giyip cennet libâsını Fenâyı terk edip gitti Abdülkerim...

Kitabe Okumaları (Eylül 2020, 85. Sayı)

Bu sayımızdaki kitabeler; Hüsrev Efendinin Mezar TaşıTaraklı’dan Bir Mezar TaşıHüseyin Vehbi Efendinin Mezar Taşı / Taraklı Hüsrev Efendinin Mezar Taşı Hüve’l-Bakî Vefatımdan sonra vesîle-i mağfiretim olmak üzere Ruhuma Fatiha-i...

Kitabe Okumaları (Ağustos 2020)

Kütahya Ulucami Vahid Paşa Kütüphanesi Kitabesi Yani vahîd-i devrân allâme-i zamâneKâmûs-ı ilm u irfân sâbık reîs-i zîşânDav’-ı sirâc-ı himmet bir fâzıl-ı yegâneMisbâh-ı dîn ü devlet...

Kitabe Okumaları (Temmuz 2020)

Ayasofya Hünkâr Giriş Kapısı Kitâbesi BismillahirrahmanirrahimSelamünaleyküm tıbtüm fedhuluhe halidin“Selâm size; tertemiz oldunuz! Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere buraya girin!”(Zümer, 73) Bâ‘is-i âsâyiş-i âlem-i emîrü’lmü’minînKıble-i şâhân-ı...

Kitabe Okumaları (Haziran 2020)

Hamam Kitabesi زينت افزاي مقام مع يّال خلافت اسلاميه و اريكه پيراي سلطنت سنيۀ عثمانيهZîynet- efzâ-yı makâm-ı muallâ-yı hilâfet-i İslamiye ve erîke pîra-yı saltanat-ı seniyye-i...

Kitabe Okumaları (Mayıs 2020)

Hadîce Hanım’ın Mezar Taşı هوالباقيHüve’l-Bâkîموره يڭيشهرMora Yenişehirمهاجرلرندن مرحومMuhâcirlerinden merhûmاسماعيل افندي كريمه سيİsmail Efendi kerîmesiو شريف افندينڭVe Şerîf Efendi’ninحليله سي خديجه خانمڭHalîlesi Hadîce Hanım’ınروحنه فاتحهrûhuna Fâtihaفي...

Kitabe Okumaları (Nisan 2020)

Taş tahtın Sultan 4. Murad’a ait olduğu, bu mermer koltuğa oturup, Gülhane Bahçesi’nde oynanan atlı cirit oyununu seyrettiği mervidir. Kendisi de iyi bir sporcu...

Kitabe Okumaları (Mart 2020)

Abdullah Nidâî Efendi Mezar Taşı انّا اليه راجعونİnnâ ileyhi râciûnحضرت سنبل سنان قدس سره خانقاه شريفيHazret-i Sünbül Sinan kuddise sırruhu hankāh-ı şerîfiپيش و قدمي حاجي...

Kitabe Okumaları (Şubat 2020)

Mehmed Hâşim Efendinin Mezar Taşı يا هوYâ Hûخواجكان ديوان همايوندنHâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûndanجانب ضربخانۀ معموره دهCânib-i Darbhâne-i Ma‘mûredeسكّۀ همايون شاهانه رسّاميSikke-i Hümâyûn-ı Şâhâne ressâmıمرحوم و مغفور...

Kitabe Okumaları (Ocak 2020)

Muhammed Tahir Bey’in Mezar Taşı هوالباقيHüve’l-Bâkîنوجوانمز كتدي جنّت باغنهNevcivânımız gitti cennet bağınaفرقتي قالدي والدينڭ جاننهFirkati kaldı vâlideynin canınaكتخداي حضرت والده سلطانKethüda-yı Hazret-i Vâlide Sultanيوسف آغانڭ...

Kitabe Okumaları (Aralık 2020)

Hasan Adlî Efendi ve Muhammed Abdünnebi Efendi رحمت الله عليهم اجمعينRahmetullahi aleyhim ecmaînسابقا بو مقام عالي پوستنشينيSâbıkan bu makâm-ı âlî postnişiniمرحوم معروف السيّد الشيخ نورالدّينMerhûm...

Kitabe Okumaları (Mart 2018)

İsmail dede’nin zevcesi dervîşe Havvâ bacı Abdülfettah Bağdadi akri Hazretleri Abdülhamid-i evvel camii muvakkıthanesi ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ MART SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Kitabe Okumaları (Ocak 2018)

Hasan efendi’nin kerîmesi Rabia Kâniye Hanım Arif ağanın büyük Validesi Şerîfe esma Hanım Saruhan oğlu ali ağa ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ OCAK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Kitabe Okumaları (Aralık 2017)

Fâtıma Hanımın Mezar Taşı Muhammed Fuad Bey’in Mezar Taşı     ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ARALIK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Kitabe Okumaları (Aralık 2016)

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ ARALIK SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al

Kitabe Okumaları (Kasım 2017)

Emîn Efendi’nin Mezar Taşı Fâtıma Hanımın Mezar Taşı Muhammed Fuad Bey’in Mezar Taşı Muhammed Hulûsî Efendi’nin Mezar Taşı   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al  

Kitabe okumaları Ekim 2017

Kitabe okumaları Seyyid Muhammed Efendinin Mezar Taşı Merkez Efendi Camii Avlu Giriş Kapısı Üzeri Kitabesi   ↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ EKİM SAYIMIZ Bu Sayıyı Satın Al