Çarşamba, Haziran 23, 2021
- Tanıtım -

YAZAR:

İbrahim Sarıtaş

13 YAZISI MEVCUT

Hazret-i İnsan

Ey insan! Sen, nebâtî cismâniyetin cihetiyle ve hayvânî nefsin i‘tibâriyle sağîr bir cüz’, hakir bir cüz’î, fakir bir mahlûk, zayıf bir hayvansın ki, bütün dehşetli...

Beyt-i Berceste: Şehr-i İstanbul

Hem nakl-i sahîh-i kat‘î ile  deyip, İstanbul’un İslâm eliyle feth olacağını ve Hazret-i Sultan Mehmed Fatih’i, yüksek bir mertebe sâhibi olduğunu haber vermiş, haber verdiği gibi...

Mi’râc-ı Nebevî (Beyt-i Berceste – Mart 2021)

İşte böyle bir zât ki,اَلسَّبَبُ كَالْفَاعِلِ  sırrınca, bütün ümmetin işlediği hasenâtın bir misli, onun kefe-i mîzânında bulu­nan ve umum ümmetin salavâtı, onun ma‘nevî kemâlâtına imdâd veren ve risâletinde...

Beyt-i Berceste – Mağfiret İklimi (Şubat 2021)

İnsandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. İnsandaki kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise, şeytan desîselerine hem kābile, hem nâkile iki cihaz hükmündedirler. İşte bunun içindir ki: Cenâb-ı Hakk’ın...

Beyt-i Berceste – Kış Mevsimi (Ocak 2021)

Arz ve semâ, güzellik müsâbakasına girmek için lâzım gelen ziynetlerini takınıp hazırlandıkları zaman, arz, kış mevsiminde, kardan ma‘mûl beyaz elbiselerini giyer, oturur. Bahar mevsimi gelince, o beyaz elbiseyi...

Beyt-i Berceste – İktisad (Aralık 2020)

İktisâd hem bir şükr-ü ma‘nevî, hem ni‘metlerde rahmet-i İlâhiyeye karşı bir hürmet, hem kat‘î bir sûrette sebeb-i bereket, hem bedene perhîz gibi bir medâr-ı sıhhat, hem ma‘nevî...

Adalet ve Zulüm

İsm-i Adl’in cilve-i a‘zamından olan kâinâttaki adâlet-i tâmme, umum eşyânın muvâzenelerini idare ediyor ve beşere de adâleti emrediyor. Sûre-i Rahmân’da;  “Göğe gelince, onu yükseltti...

Beyt-i Berceste: Mevlid-i Nebi

Mevlid-i Nebevî ile Mi‘râciye’nin okun­ması, gayet nâfi‘ ve güzel âdettir. Ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı ictimâiye-i İslâmiyenin gayet latîf ve parlak ve tatlı bir medâr-ı sohbetidir. Belki...

Beyt-i Berceste – Hac ve Kurban (Ağustos 2020)

Hacc-ı şerîf, bil’asâle herkes için bir mertebe-i külliyede bir ubûdiyettir. Nasıl ki bir nefer bir yevm-i mahsûsta ferîk dâiresinde bir ferîk gibi padişahın bayramına...

Beyt-i Berceste – Ümid (Temmuz 2020)

Ümid Müddet-i hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden şudur: Yeis, en dehşetli bir hastalıktır ki, âlem-i İslâmın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki, bizi öldürmüş gibi,...