Kur’an ve Batı Felsefesi Muvazenesi*

120.sayı Okuma Metinleri
Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı azîm-i kâinâtın en âlî bir müfessiridir. Ve en belîğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkān’dır ki, şu kâinâtın sahîfelerinde ve zamanların yapraklarında kalem-i kudretle yazılan âyât-ı tekvîniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harf-i ma‘nîdâr olan mevcûdâta -mana-yı harfî nazarıyla-, yani onlara Sâni‘ hesabına bakar. “Ne kadar güzel yapılmış. Ne kadar güzel bir sûrette Sâni‘nin cemâline delâlet ediyor” der. Ve bununla kâinâtın hakîkî güzelliğini gösteriyor. Ama ilm-i hikmet dedikleri felsefe ise, hurûf-u mevcûdâtın tezyînâtında ve münâsebâtında dalmış ve sersemleşmi...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız