Okuma Metinleri

Enderun-u Hümayun Mektebi*

        Enderun-u Hümayunda mektep tesisi Gazi Hüdavendigar Sultan Murad Han ol Hazretleri zamanına müsadiftir.  Müşarünileyhin Rumeli... [Devamını Oku]

Enderun Tarihine Dair Bir Takriz

Tarih, edvar-ı mütehavvile ezkiyasının i’tilaf ve muarefesine mahsus bir encümen-i daniştir ki derununda eslaf hayat-ı taze bulur; ahlaf ise ad... [Devamını Oku]

Kur’an’a Dair*

Geçende “Kur’an nedir?” sernamesi (başlığı) altında yazdığım bir makalede bu kitâb-ı mukaddesin insanı elvâh-ı muhtelife-i ta... [Devamını Oku]

Kur’an ve Batı Felsefesi Muvazenesi*

Kur’ân-ı Hakîm, şu Kur’ân-ı azîm-i kâinâtın en âlî bir müfessiridir. Ve en belîğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkān’dır ki, ş... [Devamını Oku]

Sultan 1. Murad’ın Münacaatı

آب روی حبيب اكرم ايچون،كربلاده  روان اولان دم ايچون، شب فرقتده  آغلايان كوز ايچون،... [Devamını Oku]

Ziraat ve İktisadımıza Yeni Bir Ufuk Açılabilir*

… Biz bugün benzin, gaz ve mazotu ecnebi memleketlerden ithal ediyoruz. Bir dakika bile ışıldayan gür bir kandilden, memleketten dışarıya pa... [Devamını Oku]

Terakki-i Ziraate Dair Fikir*

Dest-i feyyaz-ı kudretin memalik-i mahruse-i şahaneye bahş buyurduğu imtiyaz o kadar büyüktür ki Avrupalılar ve hatta arazisi bikr addolunan A... [Devamını Oku]

Tarih-i Ziraat-i Osmaniye Tedkikatından Lale Edebiyatı*

Osmanlı tarih-i ziraatı tetkik edilirken esnafın çiçeklere karşı hissettikleri ezvak-ı zarifeyi temsil edecek bir “çiçek edebiyatı” ile b... [Devamını Oku]

Kara Toprak*

دوست دوست دييه  نيجه سنه  صاريلدمبنم صادق يارم قره  طوپراقدربيهوده  طولاندم بوش... [Devamını Oku]

Terakki, Mevani-i Terakki*

-bir eser-i siyasiden muktebes ve mütercemdir- Hareket; bütün mevadd ve suver-i kâinatta cari bir kanun-ı tabii, bir kuvve-i amiledir ki ik... [Devamını Oku]

Osman Gazi’nin Mebadi-i Siyaseti ve Evlad ve Ahlafına Vasiyeti*

Malumdur ki her ehl-i devlet cedd-i ekberinin vasiyetini muhafaza ede gider. Nasıl ki efrad aba ve ecdad vesayasını hıfz eyler, hala Rusya devlet... [Devamını Oku]

Din Mâni-i Terakki Değildir*

Bugün maatteessüf görülüyor ki değil hariçten, hatta içimizden bazı cahil kimseler dini ve fenni ayırarak fennin dine, dinin fenne hiçbir ... [Devamını Oku]