Kitabe Okumaları

119.sayı Kitâbe Okumaları
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü?O tîrin def’i kâbil mi ki râmîdir kazâ kavsiZiyaret eden ahbâbı desin fevtiçün târîhVedûdâ Mustafâ Paşa’ya ihsan eyle firdevsi Kelimeler: Kazâ-yı mübremi: Kaçınılması mümkün olmayan, sağlam hüküm; ilahi takdirTîr: OkRami: ok atanm kişiKaza kavsi: Kaza (Kader) yayıFevtiçün: Ölümü içinVedûdâ: Ey Vedûd olan AllahımFirdevs: Cennet, Bahçe Emîn Ali Efendi Mezar Kitabesi (Merkez Efendi) Âh mine’l-firâk!Suriye Vilâyet-i CelîlesiDefterdarı Emîn AliEfendi hazretlerinin kayınVâlideleri Merhûme Â’işeHanım'ın rûhuna FâtihaFî 1 Zilhicce...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız