Kitâbe Okumaları

Kitabe Okumaları

Seyyid Nizâm Türbesinin Dış Duvarında Bulunan Mermer Kitâbe Bu mâkâm-ı şerîfin Cenâb-ı Hudâ’nın rızâ-yı pâki içün ve hazret-i Re... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mustafa Râgıb Efendi Mezar Kitabesi Hüve’l-Hayyü’l-BâkîLutf ile meskenim kıl yâ Hüdâ bâğ-ı cinânRâzıyım emrine yâ Rabb eyledim tes... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi Kitabesi Kazâ-yı mübremi tedbîr ile tağyîr mümkün mü?O tîrin def’i kâbil mi ki râmîdir kazâ kav... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Âbide Hanım Mezar Kitabesi (Merkez Efendi) Hüve’l-HaySâhib-i makâm eş-Şeyh Nureddîn EfendiHazretlerinin hemşire-i mağfûreleri ʻÂbide Han... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Şerîfe Sadiye Bacı Mezar Kitabesi Lâ mevcûde illâ HûBu han-gâh-ı ʻâlide post-nişînMerhûm eş-Şeyh Mesʻûd Efendi hazretlerininHalîle-i ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Fâtıma Refîknaz Hanım Yâ Hû ! Makâm-ı ‘âlide seccâde-nişîn-iirşâd iken irtihâl-i dâr-ı bekâEyleyen eş-şeyh es-Seyyid MehmedNureddi... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Halil Sami Paşa Kitabesi Âsitan-ı Şeyh Abdülkadir’eKim hulûs üzere olursa rûymâlDer âna râh-ı Hudâ’nın erleriGülistan-ı vahdete gel ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Rıfâî Dergahı Kitabesi / Bursa Muradiye Külliyesi Kelimeler: Müceddid: Yenileyen, yenileştiren, yenibirşekil veren kimse.Adlî: Adâletle i... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Abdullah Paşa Çeşmesi/Trabzon [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Camii Kitabesi Kendi arslan, nâmı Osman Sultan Geylân-ı velîMazhar-ı ism-i Celal ashâb-ı irfan velîGir edîbâne ziyaret eyle ey zâir sakınŞ... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Üçüncü Ahmed Çeşmesi Kitabelerinden/Fatih Bu tarh-ı pâk-ı hürremi, sevk etti sadr-ı a`zamıDâmâd-ı hâss-ı ekremi, hem-nâm-ı ceddü’l... [Devamını Oku]

Kitabe Okumaları

Mehmed Genç Kabir Taşı Cehd ü âsârıyla meşkûrİlm-i târîh oldu mesrûrFenn ü ilm-i iktisâdınNâmı on(un)la oldu mezkûrÖmrü, hep irfanl... [Devamını Oku]