H. Halit ATLI

H. Halit ATLI

Bâb-ı Sânî Umûr-ı Tabî’iyyeden Mizâc Beyânındadır*

Ana keyfiyyet-i ûlâ dirler ki, anâsırın ictimâʻıdır. Çünkü anâsır-ı erbaʻa bedende cemʻ ola mutasaffî olurlar. Mümâs ve mütelâkî... [Devamını Oku]

Osmanlı’nın Üstün Yetenekliler Okulu: Enderun Mektebi

Osmanlı Devletiʼne siyasi ve askeri kurumlarda ihtiyaç duyulan yöneticileri yetiştirmek için II. Murad devrinde Edirne Sarayıʼnda temelleri atıl... [Devamını Oku]

Ecdadın Kur’an’a Hürmeti

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda herkesin bildiği bir hikâye vardır. Ertuğrul Gazi bir gece Osmanlı’nın ilk kadısı Dursun Fakih’in evinde ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Tarımı Teşvik Politikaları

Osmanlı Devletiʼnde kurulan toprak sistemi Türk İslam devletlerinden tevarüs etmiştir. Dirlik veya tımar sistemi olarak bilinen bu yöntemde devle... [Devamını Oku]

Mukaddime-i Kitâb: İlm-i Tıbbın Şerefi ve Fazîleti Beyanındadır (2)

Acâib ve garâib ki kudret-i İlâhîde vardır, terkîb-i âlem-i esrâr ve tabâyiʻ ve nebâtât ve cemâdât ve hayvânât ve emsâlihâ bi-hasebi... [Devamını Oku]

Devlet-i Aliyye’nin Terakki ve Yıkılış Sebebi

Osmanlı Devleti meşruiyetini İslâm dininden alan, kanunları ahkâm-ı Kurʼâniyeʼye dayanan, ilk gayesi iʻlâ-yı kelimetullah olan bir devlettir... [Devamını Oku]

İstanbul'un Kılıçla Fethi

Fetih, lügat olarak açmak ve zafer kazandırmak manalarına gelmektedir. Hudeybiye Muâhedesi (628) sebebiyle nüzul olan Fetih Suresinden ilhamla kull... [Devamını Oku]

Mukaddime-i Kitâb: İlm-i Tıbbın Şerefi Ve Fazileti Beyânındadır*

De’b-i musannifîndendir, kütüb-i muʻteberenin ve zî-bâl olan umûr-ı mukarrerenin evâilinde hamdele ve tasliyye ile bed’ idüb emmâ baʻd ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Yardım Cemiyetleri

Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal meselelerde ürettiği çözüm politikalarında en büyük payı şerʻî hukuka ayırmış,... [Devamını Oku]

1509 Büyük İstanbul Depremi (Kıyâmet-i Suğrâ)

Dünya ve ülkemiz tarihinin büyüklüğü ve tesir miktarı bakımından en şiddetli zelzelelerinden birini yaşadık. Binlerce canımızı kaybettiğ... [Devamını Oku]

Yerli Enerji, Millî Devlet

Osmanlı sultanlarının otuz dördüncüsü olan II. Abdülhamid Han, Devlet-i Aliyyeʼnin son devirlerinde hem iç hem de dış politikada stratejik ve... [Devamını Oku]

Osmanlı Devletinin Temel Taşları: Tekkeler

Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devletiʼnin resmî din düşüncesi, Hz. Peygamber (sav) ile ashab-ı kirâmın takip ettikleri yolu (Ehl-i Sünnet veʼ... [Devamını Oku]

İslam Hilafeti

Hilafet kelimesi birinin yerine geçmek veya onu temsil etmek anlamlarına gelmektedir. Çoğulu hulefâ olarak lügatlere yerleşen halife, Resul-i Ekre... [Devamını Oku]

Osmanlıda Şehir Ve Afet Yönetimi

Osmanlı Devletiʼnde şehir politikası, kendinden önceki Türk-İslam şehir anlayışından etkilenilerek şekillenmiştir. Tanzimat Dönemi reformla... [Devamını Oku]

İslam’ın İzzeti Bizim İzzetimizdir

Kuruluş temellerini Ehl-i Sünnet çizgisinde atan Osmanlı Devleti yıkılışına kadar İslam’ın mukaddes değerlerini her türlü şekilde muhafa... [Devamını Oku]

Osmanlıʼnın İlk İslam Aile Kanunu: Hukuk-ı Aile Kararnamesi

Osmanlı Devleti şerʻî (İslami) ve örfî (geleneksel) kanunlarla yönetilmiş bir cihan imparatorluğudur. Şerʻî hukuk; Kurʼân-ı Kerim, Sünne... [Devamını Oku]

Ege Adaları Asla Bölgesel Bir Sorun Değildir

Tarihin ilk dönemlerinden beri çevredeki kara devletlerinin dikkatini çekerek büyük bir mücadele sebebi olan Ege Adaları, Bizans hâkimiyeti altı... [Devamını Oku]

Hiçbir İhanet Cezasız Kalmaz

Sahip olduklarımızın kıymetini, çoğunlukla o nimetlerin yok olma tehlikesi belirince anlarız. Sağlığımız, malımız, soluduğumuz hava, içti... [Devamını Oku]

Mazlumun Sığınağı: Osmanlı

Savaş, zulüm, can güvenliği ve doğal afet gibi sebeplerden ötürü vatanlarından göç etmek zorunda kalan insanların başka bir devlet tarafınd... [Devamını Oku]

Osmanlıda Matbuat

İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri, kendisini doğrudan ilgilendirmese de merak eden, yaşadığı olayları ve edindiği bilgileri başkalarıyla pa... [Devamını Oku]

Osmanlıʼda Milli Tarım, Yerli Sanayi

Osmanlı Devleti 14. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında geniş bir coğrafyada hâkimiyet kurmuş bir cihan devletidir. Genel görüşe göre 16. yüzy... [Devamını Oku]

Osmanlıda İşgale Uğrayan İlk Türk-İslam Yurdu: Kırım

Karadeniz’de önemli bir liman şehri olan Kırım, tarih boyunca stratejik değere sahip konumuyla büyük siyasi çekişmelere sahne olmuştur. Cengi... [Devamını Oku]

Sokak Hayvanları

İnsan, içinde bulunduğu dünyada diğer bütün hayat sahipleriyle beraber yaşamaktadır. Ehlileşmiş pek çok hayvan, insanın hayatında müspet m... [Devamını Oku]

Osmanlıda Ekonomik Bağımsızlık

Ülkelerin bağımsızlığı yalnızca siyasi ve askeri nedenlere değil, ekonomik faktörlere de bağlıdır. İlk anda devleti idare eden güçlü bir... [Devamını Oku]

Osmanlıca Kış Yardımı

Tabii afetler tarihten günümüze toplum ve çevre hayatını etkileyen önemli hadiselerdir. Zamanın ilerlemesi ile bu afetlerden korunmak için bazı... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Piyasa Kontrolü

İslam hukukunda alışverişlerin karşılıklı rızaya dayanması esas kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (sav), kıymetleri ancak Allah’ın çıkarab... [Devamını Oku]

Osmanlıda Hekimlik Ahlakı

İnsanlık tarihiyle ortaya çıkan, bilgi birikiminin artmasıyla gelişen tıp ilmi, Orta Doğu ve Batı dünyasında iki anlayış etrafında şekille... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Yangın Tedbirleri

Yangınlar, insanlık tarihinde ciddiyetini koruyan ve tedbirlerle önlenmeye çalışılan bir afettir. Doğal yangınların haricinde insan kaynaklı y... [Devamını Oku]

Denizlere Hâkim Olan Cihana Hâkim Olur

Türk denizcilik faaliyetleri kaynaklara göre Beylikler ve Selçuklu dönemine kadar inmektedir. Özellikle Çaka ve Umur Beylerin Bizans ve Latinlerle ... [Devamını Oku]

Yunanın Dünü, Bugünü, Yarını

Osmanlı Devleti’nde özellikle Fatih Sultan Mehmed’in kendilerine tanıdığı çok geniş haklarla beraber Rumlar, yaşadıkları bölgelerde gerek... [Devamını Oku]

Akdeniz Anahtarı Kıbrıs

Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, eski dünya kıtalarının kavşak noktasındaki konumu ile ilk çağlardan beri önemli bir ticari v... [Devamını Oku]

Türkiye’nin Gizli Değeri: Boğazlar

Tarih boyunca siyasi, askerî ve ekonomik öneminden dolayı devletlerin ilgi odağı olan Çanakkale ve İstanbul boğazları, Fatih Sultan Mehmed’in ... [Devamını Oku]

Mirac Ve Bilim

Mirac, Arapça “basamak, merdiven, yükselme” anlamına gelen bir kelime olup özel anlamıyla, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz.... [Devamını Oku]

Toprağın Altı Kiminse Üstü De Onundur

Yerleşmek, ikamet etmek, merkez, ocak anlamlarına gelen maden kelimesi, daha çok yer altında bulunan değerli mineral şeklindeki terim anlamıyla bi... [Devamını Oku]

Mahremiyet Ahlakı

Mahremiyet Arapça “ح رم” kök harflerinden meydana gelen; yasaklık, kutsallık, gizlilik anlamlarını içeren bir kelimedir. Dinî hükümlerde... [Devamını Oku]

Ahlak, Milli Güvenlik Meselesidir

Cihad, Müslümanların maddi ve manevi hayatlarını düzenleme ve muhafaza etme fonksiyonlarını içinde barındıran, nefisle mücadele, İslâm’ı... [Devamını Oku]

Osmanlı Mekteplerinde Sağlık Tedbirleri

Salgın, hastalık oluşturan mikroorganizmaların canlılar arasında taşınmasıyla duyarlı canlılara bulaşarak etrafa yayılması sonucu oluşur. ... [Devamını Oku]

Karabağ Müslümanlarındır

Karabağ, günümüzde Azerbaycan toprakları içerisinde yer alan, ancak Ermeni işgali altında bulunan idari bölgenin adıdır. Müslümanlar tarafı... [Devamını Oku]

Fransa’nın Tarihinde Akka Da Var

Akka Zaferi, Osmanlı tarihinde savunma savaşı neticesinde kazanılan ve tarihe geçen önemli kahramanlık hadiselerinden biridir. Bununla birlikte Fr... [Devamını Oku]

Osmanlı'da Akdeniz Adaları (Cezâyir-i Bahr-i Sefîd)

Denize kıyısı bulunan devletlerin ana karalarını korumak amacıyla denizlerde savunma sistemleri ve hinterlant oluşturmaları uluslararası bir tea... [Devamını Oku]

İyiliği Emretmek, Kötülükten Sakındırmak

Emr-i bi’l-maʻrûf nehy-i ani’l-münker; günümüz Türkçesiyle iyiliği emretmek, kötülükten engellemek; ıstılahi anlamıyla ise akıl ve ş... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Çocuk Terbiyesi

İslam medeniyetinde aile, neslin, dinin ve toplumsal huzurun korunması için esas unsurlardan biri kabul edilmiştir. Ailede eşlerin birbiriyle huzur ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Aile

Aile, İslam dininin özellikle teşvik ettiği; dini, nefsi, toplumu ve nesli korumayı esas alan bir yapıdır. Ailenin kurulması ve muhafaza edilmesi... [Devamını Oku]

Merhamet Medeniyeti

Allahu Teâlâ’nın Rahmân ve Rahîm isimlerinin kâinata yansıması olan merhamet, yeryüzündeki her türlü iyiliğin kaynağını oluşturur. Mer... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Salgın Hastalıklar

Allah’ın insana verdiği en büyük nimetlerden birisi de sağlıktır. Ayet-i kerime ve hadis-i şerifler, maddi ve manevi sağlığın nimet oluşu,... [Devamını Oku]

Mektuplara Yansıyan Esaret

1. Dünya Savaşı, sebep, gaye ve neticeleriyle tüm dünyayı etkileyen uluslararası ilk savaştır. Özellikle Müslüman dünyası için günümüze... [Devamını Oku]

Libya Müslümanlarındır

Afrika kıtasının kuzeyinde yer alan Libya, 1551 yılından beri Osmanlı Devleti’nin önemli eyaletlerinden biriydi. Şimdi Libya’nın başkenti o... [Devamını Oku]

Osmanlıda Kadına Şiddete Müsamaha Var Mıydı?

“Müminlerin iman bakımından en iyisi, ahlâkı en güzel olanıdır. Ahlâkı en güzel olanınız da kadınlarına en güzel davrananınızdır.... [Devamını Oku]

Osmanlı İstanbul’unda Ulaşım Ve Tramvay Kazaları

Ulaşım, tarih boyunca tüm milletler için ticaret, haberleşme, bayındırlık ve savaş gibi unsurlardan dolayı önemini her zaman korumuştur. Asl... [Devamını Oku]

1894 İstanbul Depremi

İstanbul, tarih boyunca askerî, siyasi ve kültürel birçok gelişmelere sahne olduğu gibi birçok afetle de karşılaşmıştır. Zira ilk devirlerd... [Devamını Oku]

Lübnanlı Bir Osmanlı Kahramanı: Emir Şekib Arslan

Lübnan’da Dürzî bir aileye mensup olarak doğan ancak Sünnî bir eğitim alan ve buna göre yaşayan Emir Şekib Arslan (1869-1946), hem II. Abdül... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Ahlakın Islahı İçin Çözümler

Klasik Osmanlı medreselerinde iki bilgi kaynağı vardır: nakil ve akıl. Nakil, bilginin nakil vasıtasıyla kişiye ulaştırıldığı, İlâhi kanu... [Devamını Oku]

Osmanlıʼda Hakaret Ve Şiddete Karşı Yapılan Düzenlemeler

Temellerini adalet ve hoşgörü üzerine kuran ve asırlarca bu anlayışla mevcudiyetini sürdüren Osmanlı Devleti, zamanla belirtileri gözükmeye b... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde İslam’ın Hayata Nizam Veren Kuralları

İslam medeniyeti, hayata topyekûn saadet bahşeden nizamlar getirerek toplumun yediden yetmişine kadar her kesimini kucaklamış; ibadet, aile, sosyal... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Seçim İtirazları

1876 tarihli Kanun-ı Esasi ile anayasal ve çoğunlukçu yönetim sistemine adım atan Osmanlı Devleti’nde seçimler iki dereceli seçim sistemine g... [Devamını Oku]

Ayasofya’nın Türk-İslam Tarihindeki Ehemmiyeti

İslam şehri, dinin hayatın merkezinde olduğuna işaret eden caminin etrafında teşekkül etmiştir. Tarihteki İslam kent modelinin ortak özelliği... [Devamını Oku]

Osmanlı'da Tanzim Satış Uygulaması

Kelime anlamı azami kıymet ve fiyat demek olan narh, terim olarak, kamu yararını gözetmek şartıyla piyasadaki mal ve hizmetlere konulan tavan fiya... [Devamını Oku]

Milli Mücadele'de Çanakkale

Sanayi İnkılabını takiben teknolojik ve bilimsel gelişmelerde hızla ilerleyen Batı dünyası, bu üstünlüğünü diğer alanlarda da göstermek ... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Ermeniler Ve Silah Kaçakçılığı

Tarih boyunca farklı devletler tarafından Anadolu’da sürgün hayatı yaşatılan ve hakir görülen Ermeniler, Müslüman Türklerin Anadolu’yu yu... [Devamını Oku]

Osmanlıda Kış Hazırlıkları

19. yüzyıl başlarında Osmanlı devlet yapılanmasında idari ve bürokratik düzenlemelerin yoğunlaştığını ve modernleştiğini, resmî yazış... [Devamını Oku]

Evsaf-ı İstanbul

İstanbul... Hadiste geçen ifadeyle Kostantiniyye... Yedi tepesi asumanlara ulaşan belde... Güneşin komutan, yıldızların er olduğu medeniyet kale... [Devamını Oku]

Osmanlıda Stokçuluk Yapanlara Uygulanan Müeyyideler

İslam iktisat sisteminde fiyat politikası temelde serbest piyasa koşullarına dayanmaktadır. Bunun ön şartı, üretici ile tüketici arasına girer... [Devamını Oku]

Osmanlıda Para Politikası

Osmanlılar diğer Müslüman devletlerin yaptığı gibi, bir geçiş döneminin ardından hem bağımsızlık sembolü olduğundan hem de güçlü bir ... [Devamını Oku]

Eğitim Şart

Bir devletin ideolojik temelleri, yürüttüğü eğitim politikasıyla yakından ilişkilidir. Kuruluşundan itibaren Müslüman Ehl-i Sünnet bir kimli... [Devamını Oku]

Osmanlı'da Kurban Bayramı ve İnfak

Osmanlılarda bayramlarla ilgili en ayrıntılı bilgiler teşrifat kitaplarında ve kanunnamelerde yer almaktadır. Merasime kimlerin katılacağı, gö... [Devamını Oku]

Kâtip Çelebi Ve Kahve*

Kâtip Çelebi, Osmanlı devri Türk ilim tarihinin en büyük bibliyografyacısı ve coğrafyacısıdır. Sosyal ilimlerde dünyaca tanınmış, günüm... [Devamını Oku]

1914 Seçimlerinden 24 Haziran Seçimlerine

Seçim, devlet egemenliğinin (yasama, yürütme, yargı) halk tarafından şekillendirildiği demokratik sistemlerde, toplumun siyasi erkini kendi adlar... [Devamını Oku]

Osmanlıda Sünniliğe Verilen Ehemmiyet

Osmanlı Devleti’nin düşünce ve devlet sistemi inançla şekillenmiş ve inançla bütünleşmiştir. Devletin siyasi ilişkiler, ekonomi, hukuk, k... [Devamını Oku]

İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Tarih sahnesinde geçirdiği 623 yıl boyunca çağdaşı devletlere nazaran dinî, içtimaî ve siyasî zihniyetiyle oldukça sağlam temellere sahip ol... [Devamını Oku]

Zafer Haberleri Birliğimizi Pekiştiriyor

İslam medeniyetinin içtimai esasları arasında ittihad ve uhuvvet kavramlarının ayrı bir önemi vardır. Bir tevhid dini olan İslamiyet’in hedef... [Devamını Oku]

Mukaddes Emanetler

Kâinatta her eşyanın bir kıymeti vardır. Bu maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Ait olduğu yer, içerdiği anlam veya ona atfedilen bir öz... [Devamını Oku]

Kudüs Bizimdir

Zamanın kutsallığının yanı sıra mekânın kutsallığı da bir hakikattir. Zamanı ve mekânı yaratan Allah (cc) Ramazan ayı ve Kadir gecesi gib... [Devamını Oku]

Sultan Abdülhamid Döneminde Eğtimin Durumu

Osmanlı Devleti’nin hiç şüphesiz en kudretli padişahları arasında yer alan Sultan II. Abdülhamid, ölümünden bu yana tartışılmaya, konuşu... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge Ve Yazı Çeşitleri Batı Dağılacak, Doğu Birleşecek

İnsan aklı, binlerce yıllık yaşam serüvenini zaman ve mekân kavramı olmaksızın öğrenebilecek tarih gibi bir anahtarı keşfetmiştir. Tarih h... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge Ve Yazı Çeşitleri

Avrupa’da Germen prenslikleriyle başlayan Almanların siyasi macerası, 10. yüzyılın ikinci yarısında Roma’nın da içinde bulunduğu Kutsal Ro... [Devamını Oku]

Kudüs Bizimdir

İslam tarihinde; gerek Mirac hadisesinin yaşanması, gerek Müslümanların ilk kıblesi olması, gerekse gönderilen birçok peygamberin ilahi emirle ... [Devamını Oku]

Osmanlıda Katar

Son zamanlarda dış politikada sıklıkla adını duyduğumuz, Basra Körfezi’nde küçük bir yarımada olan Katar’ın, Osmanlı tarihinde, Porteki... [Devamını Oku]

İhanetin Cezası İdamdır

Osmanlı Devleti’nde meşru yönetime karşı yapılan isyanlar İslam fıkhında siyasi bir kavram şeklinde bağy suçu sayılmış, umumi huzuru boz... [Devamını Oku]

Rahmet Ayı Ramazan’da Uyulması Gereken Kurallar

RAHMET AYI RAMAZAN’DA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Osmanlı döneminde takvimler mübarek Ramazan’a yaklaştığında saraydan ve devlet dairelerinden t... [Devamını Oku]

İstanbul’da Bir Kafkas Kartalı

Osmanlı Devleti, kuruluş esaslarından olan dine ve ilme verdiği kıymeti tarihi boyunca göstermiş, padişahlar uzak diyarlardaki âlim ve değerli ... [Devamını Oku]

Avrupa'nın Bizimle Derdi Ne?

Son günlerde Müslümanların Avrupa devletleri tarafından maruz bırakıldıkları baskıcı ve hoşgörüden uzak politikalara baktığımızda; tari... [Devamını Oku]

15 Temmuzdan 18 Marta

Milletlerin tarihi kayıtlarına geçen önemli hadiseler vardır. Bunlardan kimi iftihar edilecek, kimi de ibret alınacak niteliktedir. Bazı vakıalar... [Devamını Oku]

Hâkimiyetin Zirvesinde Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun süre tahtta kalan padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, 622 yıl hüküm süren devletin zirve dönemini temsi... [Devamını Oku]

Osmanlı’da Bir Resmi Duyuru: Evlilik Nizamnâmesi

Bir İslam devleti olarak Osmanlı Devleti’nin hukukî yapısı, siyasi ve ekonomik olduğu kadar ictimâî hayatta da İslam hukukuna dayanıyordu. He... [Devamını Oku]

Osmanlı Yardımseverliği

Geçmişte Büyük Britanya Krallığı’na bağlı olarak yaşayan ve 1916 yılında ayaklanma başlatarak 1922’de tam bağımsız statüye kavuşan ... [Devamını Oku]

Yavuz Sultan Selim Ve Selimnâme

Osmanlı Devleti’nin 9. padişahı olan I. Selim (Yavuz), Sultan II. Bayezid’in oğlu olarak 1470’te Amasya’da doğdu, 1520’de Çorlu’da vefa... [Devamını Oku]

Tarihte Casusluk

Eski çağlardan günümüze kadar bütün devletler için hayati öneme sahip olan ve güvenlik ana başlığında incelenen mevzulardan biri istihbarat... [Devamını Oku]

Osmanlılarda Kurban Bayramı

Yüce Allah’a yakınlaşmak amacıyla yani ibadet niyetiyle belirli vakitte belirli hayvanları kesmek demek olan kurban, İslam tarihinde ehemmiyetini... [Devamını Oku]

Osmanlı Devleti’nde Tatil

OSMANLI DEVLETİ’NDE TATİL Zamanın belirli kısımlara ayrılması ve dinlenme dönemlerinin oluşturulması, kâinatı belli bir düzen içinde yara... [Devamını Oku]

Osmanlı Devletinde Mülteciler

İslâm dini, ezilmiş ve zulme uğramış mazlumlara sahip çıkmayı, gerekirse onlar için çarpışmayı Müslümanlara emretmiştir. Nitekim Allahu... [Devamını Oku]

Algı Dünyamızı Yeniden İnşa Edeceğiz

100. sene-i devriyesi münasebetiyle algı dünyamıza giren Kutü’l-Amare zaferi, bugünün insanları ve bu milletin bir ferdi olarak hemen hepimiz ... [Devamını Oku]

İstanbul’a Vize Uygulaması

Güvenlik ve göç kontrolü amacıyla eskiden beri birçok devlette yürürlükte olan vize uygulaması, Osmanlı Devleti toprakları için de geçerli ... [Devamını Oku]

100 Yıl Önce Suruç’ta Neler Oluyordu? (Tezkire-i Aliyye)

ABDUSSAMED MİRZEHANLI / H. Halit Atlı 100 Yıl Önce Suruç’ta Neler Oluyordu? (Tezkire-i Aliyye) Osmanlı Devleti′nde Doğu Anadolu′nun en büy... [Devamını Oku]

Musul Meselesi

ABDUSSAMED MİRZEHANLI / h. Halit Atlı Belgenin Transkripsiyonu LondrTürkiye CumhriyetiKeşîdesi: 24 Teşrîn-i sânî [1]34Hâriciye VekâletiVürû... [Devamını Oku]

KırımSavaşı (1853-1856)

Abdussamed Mirzehanlı / Halit Atlı Rusya, coğrafi olarak sıcak denizlere çıkışı olmayan bir ülkedir. Çünkü kuzeyinde buzlarla kaplı denizl... [Devamını Oku]

Medine'de Ferâşet Beratı

BERAT Yazılı kâğıt ve mektup anlamına gelen ve Arapça asıllı bir kelime olan berat, herhangi bir memuriyete ve hizmete atananlara veya bir imtiy... [Devamını Oku]

Harf İnkılabı

Bir milletin tarihi devamlılık şuurunu temin eden en önemli vasıta dildir. Zira dil, milletlerin ideal ve kültürlerini nesilden nesile aktarmada v... [Devamını Oku]

Padişahın Namaz Emri

İslam devletlerinde adalet ve eğitim kurumlarının düzgün işlemesi, bu iki temele bağlı olarak toplumdaki hassasiyeti de artırmış, İslam dini... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge Ve Yazı Çeşitleri

Belgeler Hakkında  Türk demokrasi tarihindeki darbe geleneğinin ilk örneği kabul edilen Bâb-ı Âlî baskını, 23 Ocak 1913 tarihinde bir grup ... [Devamını Oku]

Osmanlıda Belge ve Yazı Çeşitleri

Belge Hakkında Günümüzde yabancı basından, Türkiye ve İslamiyet hakkında yalan haberler yaptıklarına dair birçok örnek görüyoruz. Acaba O... [Devamını Oku]

Ermenilerin Nakil ve İâşeleri Hakkında Talimatnâme

Belgenin Transkripsiyonu Ahvâl-i harbiye ve zarûret-i fevkalâde-i siyâsiye dolayısıyla mahall-i âhere nakilleri icrâ edilen Ermenilerin iskân ... [Devamını Oku]

Ermenilerin Nakil ve Sevklerini Gerektiren Siyasi Sebepler

Belgenin Transkripsiyonu Ermenilerin nakil ve sevklerini îcâb ettiren esbâb-ı siyâsiye “Meclis-i Âlî-i Vükelâca ittihâz ve teblîğ olunan ... [Devamını Oku]

Meʻâricüʹn-Nübüvve Fî Medâriciʹl-Fütüvve

16. yy.da İran’ın tanınmış İslam âlimlerinden olan Muînüddin Ferahî (Molla Miskîn)’in, Hz. Muhammed (sav) hakkında ilk başta küçük bi... [Devamını Oku]

Bir İntihar Vak'ası Raporu

Belge Hakkında Bu haftaki belgemiz, günümüzde Emniyet Müdürlüğü yetkilerini haiz olan Zabtiye Nezareti′nden, bir intihar vakasına ilişkin ya... [Devamını Oku]

Röportaj

  Çıkış amacı bilinmeyeni insanlara ulaştırmak olan gazetecilik faaliyetleri, milattan önce Roma dönemine kadar uzanmaktadır. Rönesans devri... [Devamını Oku]

Takrir

, Takrir, bir konunun ayrıntılı şekilde ele alındığı ve genellikle alt makamdan üst makama doğru yazılan yazıdır. Belgenin Özeti İtalya H... [Devamını Oku]

Arz

Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya bir dilekte bulunmak amacıyla yazdıkları resmi belgelerdir. Bu belgeler padişaha hitabe... [Devamını Oku]

Emir / Hüküm Tezkiresi

Divandan çıkan hükümlerin ilgili yerlere yazılması için hazırlanan tezkirelerdir. Aşağıda 1740 yılında, Kocaeli mutasarrıfına, İstanbul-... [Devamını Oku]

Tahrirat

Tahrirat, farklı yerlerdeki resmi makamlar arasında yapılan yazışmaların genel adıdır. Özel olarak ise alt makamdan üst makama yazılan yazıl... [Devamını Oku]

Hatt-ı Hümayun ve Takrîr

Padişahın kendi el yazısı ile yazmış olduğu emirlere denir. III. Murad devrinden itibaren çoğalan hatt-ı hümâyûnlar, Babıali’de herkesin... [Devamını Oku]

Hüccet

Delil, vesika, senet anlamlarına gelen hüccet, kadı tarafından verilen fakat hüküm ihtiva etmeyen, alım-satım, borç, ferağ, adak, vasiyet, vek... [Devamını Oku]

Tezkire

Tezkire Nedir Arapça zikretmeye vesile olan şey anlamında olan bu kelime (tezkere şekli yanlıştır), aynı şehirde bulunan resmi dairelerin birbi... [Devamını Oku]

Hatt-ı Hümayun

Padişahın kendi el yazısı ile yazmış olduğu emirlere denir. III. Murad devrinden itibaren çoğalan hatt-ı hümâyûnlar, Babıaliʹde herkesin ... [Devamını Oku]

Telgrafnâme

Telgrafnâme: Telgrafla gelen haberin yazılı olduğu kâğıt. Telgrafnâmeler, umumen kabul edilmiş olduğu veçhile, üç türlü yazılır. Ya aç... [Devamını Oku]

Arz

Devlet görevlilerinin bir mesele hakkında bilgi vermek veya bir dilekte bulunmak amacıyla yazdıkları resmi belgelerdir. Bu belgeler padişaha hitab... [Devamını Oku]

Arzuhal

Herhangi bir dilek ve şikayeti bildirmek için alt makamdan üst makama doğru yazılan yazılardır. Burada arz ile arzuhali karıştırmamak gerekir. ... [Devamını Oku]

Divânî Hattı

Osmanlı Türkçesinde Kur’an harf­leri kullanıldığı için, İslam hat geleneğine paralel olarak Osmanlı yazı sanatı da gelişmiştir. Matbaan... [Devamını Oku]

Sukka

ŞUKKA Nedir?Arapça “parça” anlamına gelen bu tabir ile farklı şehirler arasındaki yazışmalar kastedilmektedir. Ancak şukka, üst makamdan a... [Devamını Oku]

Ta'lîk

Osmanlı Türkçesinde Kur’an harf­leri kullanıldığı için, İslam hat geleneğine paralel olarak Osmanlı yazı sanatı da gelişmiştir. Matbaan... [Devamını Oku]