Çarşamba, Eylül 28, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

105. Sayı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Baş Muharrir

Matbuttan Beklenen Yazı Âdem (as) ile başlamış, ilk vahiy on sahife olarak kendisine verilmişti. Bilgi önemli, aktarımı daha da önemli olmuştur, her zaman. Bununla birlikte...

En Dehşetli Bir Beddua: Gezeteci Ol

Peyami Safa (Hikmet, No: 38, 25 Ramazan 1330) Geçen gün, siyasetle müştagil bir dostumun yanına gitmiş idim. Bana şöyle diyordu: “Türlü felaketler gördüm, felaketlerle dolu...

İhtâr-ı Mahsûs

Ey evliyâ-yı umûr! Tevfik isterseniz, kavânîn-i âdetullâha tevfîk-i hareket ediniz. Yoksa tevfîksizlik ile cevâb-ı red alacaksınız. Zira maruf umum enbiyânın memâlik-i İslâmiye ve Osmaniyeden zuhuru,...

Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medyaya eleştirel yaklaşmaktır.                    Dikkatli seyret, eleştirel bak, kendi aklınla değerlendir demektir. Kendi medya içeriklerini üretmeyi bilmektir. Medya okuryazarlığı, medya iletilerine erişebilme, bunları çözümleyip anlamlandırabilme, değerlendirebilme, gerektiğinde iletebilme...

Akşemseddin’den Fatih’e

آق شمس الديندن فاتحه  هو المعز النصير تحيّات زاكيات و تسليمات صافيات ابلاغ قيلمقدن صوڭره  جناب كريمه  معروض اولدركه ، بو حادثه كه  اول كمي اهلندن اولدي، قلبه ...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi İnsan kendi vazîfesini yapmalı, Cenâb-ı Hakk’ın vazîfesine karışmamalıdır. Meşhurdur, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddid def‘alar mağlûb eden Celâleddîn-i Hârzemşâh harbe giderken, vüzerâsı...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Sevgili dostlar, bahar aylarının sonuncusu mayıs geldi. Nisanı uğurladık. Mayıs bereketleri, güzellikleri ile merhaba dedi elhamdülillah… Bu sayıda “nereden nereye” diyebileceğimiz kelime ve deyimlerimizin...

Biliyor muydunuz?

Sultan 2. Abdülhamid’in Ressamı: Zonaro Sultan 2. Abdülhamid’in hususî ressamı Fausto Zonaro, 1854 senesinde İtalya’nın Padova şehrinde dünyaya gelmiştir. Resme olan yatkınlığı küçük yaşlardan itibaren...

Belge Okumaları

Osmanlıda Matbuat İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri, kendisini doğrudan ilgilendirmese de merak eden, yaşadığı olayları ve edindiği bilgileri başkalarıyla paylaşmayı seven bir fıtratta yaratılmıştır. Bu ihtiyaç,...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Fetih Marşı Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın; Fatih’in İstanbul'u fethettiği yaştasın! Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin! Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın! Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın Yürü, hâlâ ne...

Osmanlı Tıbbından

Bâb-ı Sânî: Rîh-i Mesâne Beyânındadır Bu maraz kavukda yel olduğudur. Sebebi zaʻf-ı hazmdan veya nefh tevellüd iden eşyâ istiʻmâl eylemeden yahud balgamdan. Eğer mâddesi balgam...

Kitabe Okumaları

Konya El-hazret-i Üveyse’l-Karani Ve evlâd-ı himmetten Konya Nâibi El-Hâc Ebu Bekir Efendi’nin mahdûmu Derviş Es-seyyid Muhammed Alâ’eddîn Minla’nın Rûhîçün Fâtiha Sene 1234 Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî Tarikat-i Nakşibendiyye meşayihinden Abdurrahman Ali Osman Efendi’nin mahdumu merhum ve mağfurun leh el-Hâc Mehmed...

Bir Dergi Bir Yazı

İmdâdü‘l-MidâdOnbeş günde bir neşrolunurAded 1Sahibü’l-imtiyaz: Abdülkerim SâbitCild 1 Şiir Nedir? Şair Kimdir? Mukaddimîn-i hukemâ mukaddemat-ı muhayyileden müellif kelama şiir ıtlak, müteahhirîn-i ulemâ bu tarife vezin ve...

Seyyah

Beyazıt Yangın Kulesi İstanbul denilince zihnimizde canlanan simgeler cami minareleri, çeşmeler, hanlar hamamlardır. Ama görevi icabı dikkat çeken bir diğer yapı da yangın kuleleridir. Bunlardan...

Tarihten Notlar

Utanmazlık Metaneti Muallim Naci, okullarda talebesinden biri, kendisinden bir kelime, bir terim veyahut ilmi bir tabirin manasını sorunca evvela o kelimenin manasını söyler, sonra kelimenin...

Ödüllü Bulmaca

Belgedeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak cümleyi Osmanlı Türkçesiyle yazarak osmanlicadergi@gmail.com adresine...