- Tanıtım -spot_img

KONU:

Kitâbe Okumaları

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Kitabe Okumaları (Eylül 2021)

Bu sayımızda; Şeyh Zekeriyyâ el-Halvetî Mezar Taşı / Saraçhane Camii - AmasyaÇeşme Kitabesi / Saraçhane Camii - AmasyaHasan Hilmi Efendi / Süleymaniye Camii kitabelerini okuyacağız. Şeyh Zekeriyyâ...

Kitabe Okumaları (Ağustos 2021)

Bu sayımızda; Mezar Taşı / EdirneMezar Taşı / EdirneYıldız Hamidiye Saat kulesi (Güney Cephe) kitabelerini okuyacağız. Mezar Taşı / Edirne هوالباقي جانمي جانانمدن جدا ايليان ربّ غفّار مظهر رحمتي ايلسون...

Kitabe Okumaları (Temmuz 2021)

Bu sayımızda; Ali Behçet Efendi Mezar Taşı Kitabesi / ÜsküdarMezar Taşı KitabesiEski Konak / Eyüp SultanDergâh Kitabesi / Fatih kitabelerini okuyacağız. Ali Behçet Efendi Mezar Taşı Kitabesi...

Kitabe Okumaları (Haziran 2021)

Bu sayımızda; Ebi Said el-Hudri (ra) / Eyüp SultanÇeşme / ErzurumMezar Taşı / Eyüp Sultan kitabelerini okuyoruz. Ebi Said el-Hudri (ra) / Eyüp Sultan Ecille-i Ashâb-ı Kiramdan...

Kitabe Okumaları (Mayıs 2021)

Bu sayımızda; Eminönü Hidayet Camii Kitabesi'ni okuyacağız. Kelimeler: Bahr-i himmet ve cûd: Yardım ve cömertlik denizi Hidiv: Vezir Osmanlı Devleti yönetiminde iken Mısır vâlilerine Mehmed Ali Paşa’dan...

Kitabe Okumaları (Nisan 2021)

Bu sayımızda; Kabir Taşı Kitabesi / EdirnekapıKabir Taşı Kitabesi / ErzurumEbi Said El-Hudri Türbe KitabesiÇeşme Kitabesi / Bursa KABİR TAŞI KİTABESİ / EDİRNEKAPI Hüve’l-Bâkî Hilye-i Hâkânî nâzımı Meşhûr şâir Hâkânî...

Kitabe Okumaları

Bu sayımızda; Fehim Paşanın Mezar Taşı KitabesiHavva Reşîde Hanımın Mezar Taşı Kitabesi incelenmektedir. Yazının devamından mezar taşı incelemelerine ulaşabilirsiniz. Fehim Paşanın Mezar Taşı Kitabesi Küllü nefsin zâikatü’l-mevt Müsellem Talat...

Kitabe Okumaları (Şubat 2021)

Bu sayımızda; Hatîce Hanım’ın Mezar Taşıİsmail Dede’nin Zevcesi Dervîşe Havvâ Bacı Mezar Taşı incelenmektedir. Yazının devamında fotoğraflara ve metinlere ulaşabilirsiniz. Hatîce Hanım’ın Mezar Taşı Hüve’l-BâkîMora Yenişehirmuhâcirlerinden merhûmİsmail Efendi...

Kitabe Okumaları (Ocak 2021)

Emîne Şerîfe Hanım’ın Mezar Taşı ديوان محاسبات قلمي خلفاسندنDîvân-ı muhâsebât kalemi hulefâsındanنوري بكڭ زوجه سي و اوچ چوجق والده سيNûri Bey’in zevcesi ve üç çocuk...

Kitabe Okumaları (Aralık 2020)

Bu sayımızda Kâmile Emine Hanım’ın Kabri ve Ali Rıza Beyin Kabri 'ni inceliyoruz. Kâmile Emine Hanım’ın Kabri Ricâl-i Devlet-i Aliyyeden sâbıkan Tophâne-i Âmire Nâzırı müteveffâ Tayfur Efendinin kerîmesi Merhûm...

Kitabe Okumaları (Kasım 2020)

Halil İnalcık Kabir Taşı Hüve’l-BâkîKutb-ı aktâb-ı müverrîhîn idiCümle âsârı buna muhkem delîlRıhletiyle artık öksüzdür ilimBöyle emretti bunu nazm-ı celîlŞimdi mutlak Fatih’in bağrındadırFethi ondan dinliyorken biz...

Kitabe Okumaları (Ekim 2020)

Bir Mezar Taşı Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî Edip terk masivayı Bugün azm-i bekâ etti Ecel câmın edip hem-nûş Makamın dâr-ı cinan etti Bu dünyanın bekası yok Bilirken âkıbet fânî Giyip cennet libâsını Fenâyı terk edip gitti Abdülkerim...

Kitabe Okumaları (Eylül 2020, 85. Sayı)

Bu sayımızdaki kitabeler; Hüsrev Efendinin Mezar TaşıTaraklı’dan Bir Mezar TaşıHüseyin Vehbi Efendinin Mezar Taşı / Taraklı Hüsrev Efendinin Mezar Taşı Hüve’l-Bakî Vefatımdan sonra vesîle-i mağfiretim olmak üzere Ruhuma Fatiha-i...

Kitabe Okumaları (Ağustos 2020)

Kütahya Ulucami Vahid Paşa Kütüphanesi Kitabesi Yani vahîd-i devrân allâme-i zamâneKâmûs-ı ilm u irfân sâbık reîs-i zîşânDav’-ı sirâc-ı himmet bir fâzıl-ı yegâneMisbâh-ı dîn ü devlet...

Kitabe Okumaları (Temmuz 2020)

Ayasofya Hünkâr Giriş Kapısı Kitâbesi BismillahirrahmanirrahimSelamünaleyküm tıbtüm fedhuluhe halidin“Selâm size; tertemiz oldunuz! Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere buraya girin!”(Zümer, 73) Bâ‘is-i âsâyiş-i âlem-i emîrü’lmü’minînKıble-i şâhân-ı...

Kitabe Okumaları (Haziran 2020)

Hamam Kitabesi زينت افزاي مقام مع يّال خلافت اسلاميه و اريكه پيراي سلطنت سنيۀ عثمانيهZîynet- efzâ-yı makâm-ı muallâ-yı hilâfet-i İslamiye ve erîke pîra-yı saltanat-ı seniyye-i...

Kitabe Okumaları (Mayıs 2020)

Hadîce Hanım’ın Mezar Taşı هوالباقيHüve’l-Bâkîموره يڭيشهرMora Yenişehirمهاجرلرندن مرحومMuhâcirlerinden merhûmاسماعيل افندي كريمه سيİsmail Efendi kerîmesiو شريف افندينڭVe Şerîf Efendi’ninحليله سي خديجه خانمڭHalîlesi Hadîce Hanım’ınروحنه فاتحهrûhuna Fâtihaفي...

Kitabe Okumaları (Nisan 2020)

Taş tahtın Sultan 4. Murad’a ait olduğu, bu mermer koltuğa oturup, Gülhane Bahçesi’nde oynanan atlı cirit oyununu seyrettiği mervidir. Kendisi de iyi bir sporcu...

Kitabe Okumaları (Mart 2020)

Abdullah Nidâî Efendi Mezar Taşı انّا اليه راجعونİnnâ ileyhi râciûnحضرت سنبل سنان قدس سره خانقاه شريفيHazret-i Sünbül Sinan kuddise sırruhu hankāh-ı şerîfiپيش و قدمي حاجي...

Kitabe Okumaları (Şubat 2020)

Mehmed Hâşim Efendinin Mezar Taşı يا هوYâ Hûخواجكان ديوان همايوندنHâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûndanجانب ضربخانۀ معموره دهCânib-i Darbhâne-i Ma‘mûredeسكّۀ همايون شاهانه رسّاميSikke-i Hümâyûn-ı Şâhâne ressâmıمرحوم و مغفور...