Çarşamba, Eylül 28, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

Bir Dergi Bir Yazı

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Bir Dergi Bir Yazı

Bahar Dersaadet ve taşralar için abone bedeli 2 kuruş olup altı aylığı yoktur. Posta ücreti 6 kuruştur. Mesleğimize muvafık Köprübaşı’ndaki 4 numara kütüphane-i Osmani ile Çemberlitaş’ta...

Bir Dergi Bir Yazı

Mirsâd “İnne Rabbeke leb’i-mirsâd” irsal-i rusül ve inzal-i kütüb ile kullarının hayır ve şer amellerine göre istediklerini i’ta etmek mirsadü’r-Rab’dır. Abdin mirsadı ise, cemaatle eda-yı...

Bir Dergi Bir Yazı

İ'tisam İslamiyet’le Alakadarlığımızın Derecesi Bazıları, fikirlerimizin din ile pek ziyade meşgul olduğunuz, bu sebeple dünya umurunu ihmal eylediğimizi iddia ederler. Bu müddei doğru mudur? Bizim dine...

Bir Dergi Bir Yazı

Gaye-i Hilkat İnsan bu cedelgâh-ı dünyada (çekişme yerinde) feylesof olsun, bütün manasıyla hayret-i fikriyeye malik bulunsun, hüner sahibi olsun, ne olursa olsun esbab-ı maişetle (yaşamak...

Bir Dergi Bir Yazı

İmdâdü‘l-MidâdOnbeş günde bir neşrolunurAded 1Sahibü’l-imtiyaz: Abdülkerim SâbitCild 1 Şiir Nedir? Şair Kimdir? Mukaddimîn-i hukemâ mukaddemat-ı muhayyileden müellif kelama şiir ıtlak, müteahhirîn-i ulemâ bu tarife vezin ve...