Pazar, Ekim 2, 2022
- Tanıtım -spot_img

KONU:

KONULAR

Tüm sayılara her zaman ulaşın!

Dergimize online abone olun, istediğiniz cihazdan istediğiniz zaman istediğiniz sayıya ulaşın!

Aile Toplumun Özüdür

Bundan yüz sene evvel, Bediüzzaman Said Nursi Hanımlar Rehberi isimli eserinde karşılaştığı durumu şöyle beyan ediyordu: “Benimle görüşen ekser dostlardan, kendi ailevi hayatlarından şekvalar işittim,...

İçtimaiyatta Garpçılık ve Bozgunculuk (Asri Aile-2)

Garpçılarımızın kadınlığımız hakkındaki tasvir ve tasavvurlarına bakılırsa on sene evveline kadar kadınlığın cahil, medeniyetsiz, umacı, hüsn-i tabiata gayr-i malik acibu’t-tabia bir mahlûk; yeni kadınlığın...

Aileye Ait Vecibeler

Cemiyat-ı medeniyede ailenin pek mühim bir mevkii vardır. Zira ailenin cemiyete nispeti, efradın aileye nispeti gibidir. Demek, ikincisi salah bulursa birincisinin de salah bulması;...

Müslümanlarda Aile Hayatı

Avrupa’yı uzaktan duyanlar, Avrupa’nın ne demek olduğunu bilemediklerinden dolayı, Avrupa’nın bütün manasıyla bir cennet olduğunu zannederler. Her iyiliği her varlığı orada bilirler. Hâlbuki Avrupa...

Beyt-i Berceste

Köşe Penceresi Bütün eşyanın sanatındaki ihtimâmât ve san‘atkârâne tasvîrât ve mahirane tezyînât, bir ilm-i muhîti gösteriyor. Çünki binler vaz‘iyet-i muhtemele içinde muntazam ve müzeyyen, sanatlı ve hikmetli bir vaziyeti intihâb etmek, derin bir ilim ile...

Kelimelerin Kökenlerine Yolculuk

Değerli dostlar, her kelime kendi kültür ve medeniyet havzasının etkilerini üzerinde taşır. O kelime başka bir dile geçerken, geçtiği dilde bir kültür ve medeniyet...

Padişah İçin Kitap Ciltleyen Mücellid

Cild yapan sanatkârlara mücellid denilmektedir. Mücellidliğin tarihi, bilindiği kadarıyla Romalılar dönemine kadar geri götürülebiliyor. İslam tarihinde ise en eski cildlenmiş kitaplara, Mısır ve Tunus’ta...

Osmanlıʼnın İlk İslam Aile Kanunu: Hukuk-ı Aile Kararnamesi

Osmanlı Devleti şerʻî (İslami) ve örfî (geleneksel) kanunlarla yönetilmiş bir cihan imparatorluğudur. Şerʻî hukuk; Kurʼân-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, icmâ ve kıyasa dayanan, Müslümanların hayatını...

Osmanlıca Yazabiliyorum

Dergiyi takip edenler, yazmanın da zevkine ulaşıyorlar. Her ay ilerlediğinizi sizler de fark ediyorsunuz. Her işte olduğu gibi, bu işte de bizzat kendimizin gayret...

Osmanlı Tıbbından

MİZAÇ İLMİ-4 TRANSKRİPSİYON Fasl-ı Fiʼl-Aʻzâiʼl-Bâride Ol uzuv ki sâir uzuvlara nisbet en savıkdır, balgamdır. Ondan sonra iç yağıdır. Ondan etde olan semizlikdir. Ondan kıldır. Ondan kemiklerdir. Ondan...

Kitabe Okumaları

Mezar Taşı Kitabesi / Ulucami- Antakya Küllü nefsin zâikatü’l-mevt Müslim Talat Efendi zade mutasarrıfîn-i kirâmVe fudalâ-yı benâmdan edîb nüktedânŞâir-i şîrîn-i zebân olubRumeli beylerbeyi pâyelülerineHâiz Fahim Paşanın...

Bir Dergi Bir Yazı

Bahar Dersaadet ve taşralar için abone bedeli 2 kuruş olup altı aylığı yoktur. Posta ücreti 6 kuruştur. Mesleğimize muvafık Köprübaşı’ndaki 4 numara kütüphane-i Osmani ile Çemberlitaş’ta...

Seyyah

Galata Kulesi İstanbul’un gözdesi, kız kulesinin aşığı Galata kulesi… Kule, romanesk tarzdaki silindirik form ile yapılmış olup, kulenin zemininden külahının ucuna kadar olan yüksekliği 62,59 metredir. Galata...

Tarihten Notlar

Devleti Yıkan Üç Şey Bir gün Yavuz Sultan Selim, Veziriazam Piri Mehmet Paşa’ya: “Piri Lalam! Allah'ın izniyle şimdiye kadar her ne tarafa gittiysek başarıyla döndük. Hazinemizi...

Bulmaca

Verilen hüküm tezkiresindeki işaretli kelimeleri Latin harfli olarak boşluklara yazınız ve oradaki sıraya göre işaretlenmiş harfleri bir araya getirerek oluşacak cümleyi Osmanlı Türkçesiyle yazınız. ÇÖZÜMLEME

Baş Muharir

Gümüş Ada Edremit körfezinden Çandarlı körfezine kadar uzanan, zeytin ağaçlarıyla kaplı olması hasebiyle akşam üzerleri yaprakların gümüş rengine dönmesinden dolayı Türkler tarafından gümüş ada denilen...

Adalar Meselesi

İsmail Hami | İctihad Dergisi, 30 Mayıs 1329 Küre-i arz, tecelliyat-ı garibe-i coğrafyasının hemen kâffesini Türkiye’de izhar etmiş gibidir. Onun için sevgili memleketimiz yalnız sekenesi...