İçerik Resmi
Kitabe Okumaları
Seyyid Nizâm Türbesinin Dış Duvarında Bulunan Mermer Kitâbe Bu mâkâm-ı şerîfin Cenâb-ı Hudâ’nın rızâ-yı pâki içün ve hazret-i Resûlullah ve imâmîn hazerâtına ve sâir evlâd-ı Resûlllah’a muhabbeten Ve şefâ‘atlerini niyâz içün Harem-i Hümâyûn başkâtibi iffetlü
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız