Kitabe Okumaları

121.sayı Kitâbe Okumaları
Seyyid Nizâm Türbesinin Dış Duvarında Bulunan Mermer Kitâbe Bu mâkâm-ı şerîfin Cenâb-ı Hudâ’nın rızâ-yı pâki içün ve hazret-i Resûlullah ve imâmîn hazerâtına ve sâir evlâd-ı Resûlllah’a muhabbeten Ve şefâ‘atlerini niyâz içün Harem-i Hümâyûn başkâtibi iffetlü Râyet- Keşân Kalfa’nın kerîme-i muhteremi ʻiffetlü Ebrû-Nigâr Kalfa inşâ Ve ihyâ buyurmuşdur Cenâb-ı Hudâ-i Lemyezel hazretleri din ve Dünyaların ma‘mûr ve iki cihânda ʻazîz ve rûz-ı cezâda Şefâ‘atlerine nâil eyleye Âmin Fî 15 Şaʻbân sene 1289 Kelimeler:  Hudâ: Allah, Cenâbıhak. Pâk: 1. Temiz; 2. Hâlis, saf, katışıksız; 3. mec. Mübâre...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız